ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล Courts of Justice - Thailandข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  ประกาศ
 1. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา
 2. การปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป้นที่ปรึกษากฏหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
 3. การส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเส็กทรอนิกส์
 4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 5. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
 6. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่เวรประจำเดือน เมษายน 2560
 7. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฎิบัติหน้าที่เวรประจำเดือนกันยายน 2560
 8. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฎิบัติหน้าที่เวรประจำเดือนสิงหาคม 2560
 9. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฎิบัติหน้าที่เวรประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 10. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฎิบัติหน้าที่เวรประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 11. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฎิบัติหน้าที่เวรประจำเดือนมิถุนายน 2560

คู่มือ
  การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพในศาลเยาวชนและครอบครัว
 1. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ